Juridiskie paziņojumi

Šī tīmekļa vietne pieder un to nodrošina:

SIA KRKA Latvija 
Vienības gatve 109
LV 1058, Rīga
LATVIJA

Šīs tīmekļa vietnes lapas ir paredzētas, lai sniegtu vispārēju informāciju par Krka, tās produktiem un pakalpojumiem.

Lietošanas noteikumi

Atverot vai pārlūkojot jebkuru Krka tīmekļa vietnes lapu, Jūs pieņemt visus zemāk norādītos ierobežojumus un lietošanas noteikumus. Lūdzu, neizmantojiet šo tīmekļa vietni, ja nepiekrītat visiem lietošanas noteikumiem. Mēs iesakām Jums regulāri apmeklēt mūsu tīmekļa vietni un izlasīt spēkā esošos Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, jo šie dokumenti ir juridiski saistoši.

Krka pārvalda, pārrauga un atjaunina Krka tīmekļa vietni Novo Mesto, Slovēnijā. Šīs tīmekļa lapas ir paredzētas starptautiskai lietošanai. Krka negarantē, ka tīmekļa lapās publicētie dati ir derīgi visā pasaulē, ka visi produkti un pakalpojumi ir pieejami visās pasaules valstīs vai visās formās, iepakojumos un ar vienādiem nosacījumiem. Izvērtējot un pārskatot šīs tīmekļa vietnes, lietotājiem jāievēro katrā valstī spēkā esošās tiesību normas.

Krka tīmekļa lapās pieejamā informācija un dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem un neveido juridiski saistošu attiecību pamatu un nerada nekādas šādas attiecības, izņemot, ja nepārprotami norādīts citādi (piemēram, oficiāli piedāvājumi, reklāmas materiāli u.t.t.).

Informācija par Krka, tā produktiem, pakalpojumiem un garantijām, kas publicēta Krka tīmekļa lapās, nav uzskatāma par produktu, pakalpojumu vai garantiju piedāvājumu. Krka tīmekļa lapās publicētā informācija par produktiem un/vai aktīvajām vielām ir vispārīga informācija par Krka vispārējo produktu klāstu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācija nav uzskatāma par piedāvājumu, izņemot, ja nepārprotami norādīts citādi.

Norādes par produktu un/vai aktīvo vielu Krka tīmekļa vietnē nenozīmē, ka Krka ir faktiski laidis tirgū minēto produktu un/vai aktīvo vielu vai piedāvā to tīmekļa vietnes apmeklētāja valstī vai valstī, no kuras tīmekļa vietnes apmeklētājs piekļūst lapai. Lūdzu, sazinieties ar Krka, tā meitasuzņēmumiem vai pārstāvniecībām ārvalstīs, lai noskaidrotu, vai Krka faktiski tirgo un piedāvā produktu vai aktīvo vielu, kas Jūs interesē, Jūsu valstī.

Saistību atruna

Lai nodrošinātu precīzu informāciju un atjauninātus datus šajās lapās, Krka izstrādā šīs tīmekļa lapas, ievērojot pienācīgu rūpību, un plāno to darīt arī turpmāk. Taču Krka neuzņemas atbildību par informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Krka patur tiesības jebkurā laikā un jebkādā veidā mainīt pašreizējo tīmekļa lapu saturu, neatkarīgi no iemesla un bez iepriekšēja paziņojuma. Lapas lietotāji uzņemas risku, kas saistīts ar publicēto datu izmantošanu. Krka un visas citas juridiskās un fiziskās personas, kas ir sadarbojušās šo tīmekļa lapu izstrādē un sagatavošanā, nepārprotami noraida jebkādu atbildību par jebkādu kaitējumu, kas var rasties no vai varētu būt saistīts ar šajās tīmekļa lapās iekļautās informācijas aplūkošanu, izmantošanu vai nespēju to izmantot un/vai jebkādām to satura kļūdām vai trūkumiem.

Krka tīmekļa vietnē sniegtā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par profesionālu medicīnisku konsultāciju vai norādījumiem attiecībā uz jebkādu saslimšanu ārstēšanu ar Krka produktiem. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu pirms Krka produktu izmantošanas.

Var gadīties, ka jebkurš Krka tīmekļa lapu lietotājs atbildēs, publicējot dažāda satura informāciju. Krka neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz šādiem gadījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda informācija nav konfidenciāla un uz to neattiecas autortiesības. Krka patur tiesības brīvi izmantot, izplatīt un atklāt šādu informāciju jebkurai citai pusei bez ierobežojumiem un izmantot to, nenorādot avotu. Krka patur tiesības uz, cita starpā, idejām, koncepcijām, zināšanām, pieredzi un tehnikām, kas ir šādas informācijas pamatā vai ko šāda informācija varētu saturēt. Krka var izmantot šādu informāciju pēc saviem ieskatiem jebkādam mērķim.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šī tīmekļa vietne satur trešo pušu informāciju un saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Ja mēs uzskatām to par nepieciešamu, mēs tās atbilstoši atzīmēsim. Krka uzņēmums nav iepazinies ar trešo pušu tīmekļa vietņu saturu un tādēļ neuzņemas nekādu atbildību par tajās publicēto informāciju.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Visu Krka tīmekļa lapās publicēto informāciju un attēlus tiesību aktu ietvaros aizsargā autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā tīmekļa vietnē publicētos dokumentus atļauts reproducēt vienīgi nekomerciālos un personiskos nolūkos un ievērojot visus augstāk minētos paziņojumus ar autortiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Šīs tīmekļa vietnes lapās ietverto informāciju ir aizliegts kopēt, atainot, lejupielādēt, modificēt, reproducēt vai citā veidā izplatīt komerciālos nolūkos bez nepārprotamas, rakstiskas Krka atļaujas. Šajās lapās redzamie zīmolu nosaukumi un preču zīmes ir reģistrētas Krka preču zīmes vai Krka ir tiesības tās izmantot. 

Privātuma politika

Atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem
Saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu jeb GDPR (ES) 2016/679 un citiem piemērojamiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību, Krka uzņēmums ar īpašu rūpību aizsargā informāciju, kas iegūta no tīmekļa vietnes lietotājiem un šo lietotāju personas datus. Lūdzu, izlasiet vairāk informācijas par to, kā mēs iegūstam, glabājam, izmantojam un izplatām personas datus.

Kāda veida personas dati tiek apkopoti mūsu tīmekļa vietnē? 
Jūs varat izmantot mūsu tīmekļa vietni, neievadot savus personas datus. Mēs aicinām jūs iesniegt savus personas datus tikai tad, ja pasūtāt kādu no mūsu produktiem vai pakalpojumiem.

Mēs iegūstam personas datus tikai tad, kad jūs nosūtāt tos mums, abonējot mūsu jaunumus, piekļūstot mūsu tīmekļa vietnes saturam vai piedaloties mūsu konkursos. Mēs apkopojam Jūsu personas datus, ja jūs aizpildāt mūsu veidlapu Ziņojums par zāļu nevēlamiām blakusparādībām vai rezervējat kādu no mūsu viesnīcām, pasūtāt mūsu produktus vai pakalpojumus ar e-pasta starpniecību vai nosūtāt mums jautājumu par jūsu pasūtījumu, vai līdzīgos gadījumos, kad izvēlaties nosūtīt mums savus personas datus.

Papildus visiem personas datiem, ko jūs mums nosūtāt, mēs iegūstam informāciju ar sīkdatņu palīdzību. Šāda informācija ietver datus par tīmekļa vietnēm, no kurām jūs nonākat mūsu tīmekļa vietnē, un tīmekļa vietnēm, uz kurām jūs dodaties pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma, kā arī jūsu apmeklējuma ilgumu. Mēs nekavējoties anonimizējam pēdējos trīs jūsu IP adreses ciparus, tādējādi novēršot jūsu identifikāciju, pamatojoties uz šo informāciju. Mēs varētu izmantot šo informāciju, lai identificētu jūs, taču mēs to nedarām.

Kādiem mērķiem tiek apstrādāti jūsu dati, ko jūs iesniedzat mūsu tīmekļa vietnē? 
Jūsu nosūtītie dati un dati, ko savācam ar sīkdatņu palīdzību, var tikt apstrādāti šādiem mērķiem: statistikas mērķiem un lai identificētu mūsu tīmekļa vietnes lietotāju demogrāfijas datus un intereses, taču tā, lai jūs nebūtu iespējams identificēt; mūsu servera problēmu identificēšanai un tīmekļa vietnes pārvaldīšanai; lai sniegtu jums produktus un pakalpojumus, ko esat pasūtījuši mūsu tīmekļa vietnē; citiem mērķiem, ko pieprasāt vai piekrītat, izņemot, ja likumā paredzēts citādi.

Vai mēs pārsūtām jūsu personas datus citiem uzņēmumiem? 
Jūsu personas datiem var piekļūt vienīgi par Krka tīmekļa vietni atbildīgais uzņēmums. Krka ir noslēdzis personas datu apstrādes līgumu ar šo uzņēmumu un mēs garantējam, ka tas atbilst visiem personas datu aizsardzības noteikumiem.

Kur tiek uzglabāti personas dati, kas tiek iesniegti mūsu tīmekļa vietnē? 
Jūsu personas dati tiek glabāti mūsu serveros*, ko mēs pārvaldām. Mūsu uzņēmējdarbības partneri, kuri dažos gadījumos uzglabā personas datus mūsu vārdā, nodrošina vismaz tādu pašu drošības līmeni, kādu mēs nodrošinām Krka. Jūsu personas dati nekādā formā netiek nodoti trešajām pusēm, izņemot par Krka tīmekļa vietni atbildīgajam uzņēmumam vai ja to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes.

Profesionāli lietotāji
Dažas šīs tīmekļa vietnes daļas var saturēt informāciju, kam saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, var piekļūt tikai ārsti, farmaceiti un veterinārārsti. Tādēļ mums jāiegūst kontaktinformācija un daži personas dati no tiem ārstiem, farmaceitiem un veterinārārstiem, kuri vēlas piekļūt profesionālajai informācijai par medicīniskajiem produktiem. Šajā gadījumā personas dati tiek izmantoti, lai garantētu, ka mūsu tīmekļa vietnes saturs ir pieejams saskaņā ar tiesību aktiem par medicīniskajiem produktiem. Par šo datu pareizību atbild tikai datu subjekti. Kontaktinformācija tiek izmantota, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar datu subjektiem. Mēs neizmantojam personas datus un kontaktinformāciju citiem mērķiem un mēs nepārsūtam to trešajām pusēm.

Bērni
Krka tīmekļa vietne ir paredzēta pieaugušajiem. Ja Krka sagatavo tīmekļa vietnes saturu, kas paredzēts bērniem, un piedāvā tiem produktus un pakalpojumus, tas tiks darīts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un saņemot atbilstošu vecāku vai aizgādņu atbildību.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazs fails, kas tiek saglabāts Jūsu datorā, kad pirmo reizi apmeklējat mājaslapu. Mājaslapa pēc sīkdatnēm atpazīst, kad atkārtoti apmeklējat mājaslapu. Sīkdatņu tehnoloģijas tiek izmantotas, lai uzlabotu mājaslapas funkcionalitāti un uzlabotu lietotāja pieredzi. Sīkdatnes nav uzskatāmas par bīstamām un tās vienmēr ir uz noteiktu izmantošanas laiku.

Tās tiek izmantotas vairākiem mērķiem: pieslēgšanās sistēmai, dažāda satura attēlošanai mājaslapā (piem. video), apmeklējumu analītikai, sociālo tīklu spraudņu atbalstam, pielāgotām reklāmām.

Mēs apstrādājam iegūtos datus no sīkdatnēm tikai statistikai, neņemot vērā demogrāfiskos datus, apkopojot visbiežāk apmeklētās mājaslapas sadaļas (tikai novēršot personas identifikāciju), diagnosticētu mūsu servera problēmas, administrējot mūsu mājaslapu un nodrošinot informāciju par mūsu produktiem.

Lūdzu, izvēlieties, kuras sīkdatnes tiek atļautas Jūsu ierīcē.

Izvēlieties Apstiprināt visas sīkdatnes, lai apstiprinātu visas sīkdatnes. Izvēlieties Saglabāt manu izvēli, lai saglabātu izvēlētos uzstādījumus.

 

Tikai nepieciešamākās sīkdatnes  
Mūsu mājaslapa izmanto šīs sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnvērtīgu funkcionalitāti. Tās nodrošina vispārīgu lietotāja pieredzi.

 

Sīkdatne

Mērķis

Uzglabāšanas laiks

Uzņēmums

aspsession...

sesijas ID

sesija

 Krka

cookieu... 

Jūsu sīkdatņu iestatījumi

1 gads

 Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analītiskās sīkdatnes          
Šīs sīkdatnes uzlabo lietotāja pieredzi un nodrošina papildu funkcionalitāti, kas citā veidā nebūtu iespējama. Tās tiek izmantotas, lai pārraudzītu, kā lietotājs izmanto mūsu mājaslapu, un mēs to varētu pilnveidot un uzlabot.

 

Sīkdatne

Mērķis

Uzglabāšanas laiks

Uzņēmums

_ga

Apmeklētāju nošķiršanai

2 gadi

Google Analytics

_gat

Pieprasījumu ierobežošanai

1 minūte

Google Analytics

_gid

Apmeklētāju nošķiršanai

1 diena

 

 

Reklāmas sīkdatnes
Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai pielāgotu reklāmas katram lietotājam individuāli.

Sīkdatne

Mērķis

Uzglabāšanas laiks

Uzņēmums

_ym_uid

 

2 gadi

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 gads

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Sociālās sīkdatnes
Sociālie tīkli izmanto sīkdatnes piemērotu spraudņu izmantošanai. Tās ļauj kopīgot saturu un sazināties ar draugiem sociālajos medijos.

 

Sīkdatne

Mērķis

Uzglabāšanas laiks

Uzņēmums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsu tiesības

Norādījumi, kas palīdz jums īstenot savas tiesības, ir publicētas Datu subjektu tiesības sadaļā. Jūs varat pieprasītu pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam, vai pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai ierobežotu to apstrādi.

Jūs varat atteikties no reklāmas e-pastu saņemšanas, klikšķinot uz “Atteikties” saites e-pasta apakšā.

Krka tīmekļa vietnē publicētās Privātuma politikas izmaiņas

Krka patur tiesības mainīt savu Privātuma politiku, kas ir publicēta tīmekļa vietnē. Mēs iesakām regulāri apmeklēt mūsu tīmekļa vietni un aplūkot to. Gadījumā, ja mūsu Privātuma politikā tiks veiktas ievērojamas izmaiņas, mūsu tīmekļa vietnē tiks publicēts attiecīgs paziņojums.

Drošība

Krka izmanto tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu datus no manipulācijām, zuduma, iznīcināšanas vai neatļautas piekļuves, un ir sertificēts saskaņā ar ISO 27001. Mēs apzināmies, ka drošība ir ļoti svarīga - tā ir integrēta visās mūsu sistēmās un darba procesos, kas saistīti ar personas datu reģistrācijas sistēmām. Mūsu darba ar reģistrācijas sistēmām ietver jaunākos tehnoloģiskos risinājumus un pieejas, kas nodrošina augstāko iespējamo aizsardzības līmeni datu glabāšanā un apstrādē (šifrēšana, datu piekļuves politika, datu piekļuves reģistrācija u.c.). Mūsu infrastruktūra nodrošina nepārtrauktu datu aizsardzību no visiem draudiem, tostarp vīrusiem un citiem ļaunprātīga koda veidiem. Mēs izmantojam draudu noteikšanas sistēmas un procedūras, kas palīdz mums labāk aizsargāt mūsu pakalpojumus un nodrošina augstu drošības līmeni.

Kontakti

Ja Jums radušās jebkādas problēmas, jautājumi vai Jūs vēlaties piekļūt, labot, bloķēt vai dzēst savus personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info.lv@krka.biz.

Pastāvīgā interneta attīstība nozīmē, ka mums reizēm jāveic korekcijas mūsu paziņojumā par privātumu. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas, kad tas ir nepieciešams.

Pēdējās izmaiņas veiktas 2021. gada aprīlī.

© KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto