Integritāte un atbilstība

Atbildīga uzņēmējdarbība

Krka ir uzņēmums ir senām tradīcijām un tā uzņēmējdarbības panākumu stāsta pamatā ir godīgums un augsti ētikas standarti. Krka ir viens no vadošajiem patentbrīvo medikamentu ražošanas uzņēmumiem pasaulē. Mēs apzināmies savus pienākumus un iespējas, palīdzot radīt atbildīgas uzņēmējdarbības vidi. Mēs veicam savu uzņēmējdarbību pārdomāti un mēs saprotam un ņemam vērā ekonomiskās darbības ilgtermiņa ietekmi uz visu sociālo vidi.

Uzņēmuma atbilstība

Mūsu godīguma pamatā ir ētika, uzņēmuma atbilstība un efektīva riska pārvaldība.

Krka ētikas pamatprincipi ir cieņa, sadarbība, izcilība un pārvaldības integritāte.

Uzņēmuma atbilstība nodrošina, ka uzņēmums un tā darbinieki ievēro visus piemērojamos noteikumus, starptautiskos standartus un vadlīnijas un ka uzņēmums pienācīgi sadarbojas ar uzraudzības iestādēm. Uzņēmuma atbilstība uzņēmuma iekšienē balstās uz vairākām politikām un iekšējiem noteikumiem, kuros sīki aprakstītas darbības un atbildība, kas ir saistīta ar procesu īstenošanu, lai nodrošinātu minimālus uzņēmuma darbības pārtraukumus un samazinātu noteikumu, standartu, uzņēmuma politiku un iekšējo noteikumu pārkāpumu riskus.

Dažādu uzņēmuma atbilstības risku pārvaldība ir iekļauta visos Krka uzņēmējdarbības procesos, tā ļauj identificēt un pārvaldīt faktorus, kas varētu apdraudēt uzņēmuma un visas Krka Grupas stratēģisko un uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanu.

Cieņa un sadarbība 

Vienlīdzīgas iespējas visiem, likuma normu ievērošana un ētiska attieksme pret citiem cilvēkiem un plašāku sociālo kopienu ir mūsu darba pamatā.

Mēs zinām, ka partnerattiecības un uzticība būtiski ietekmē Krka darbības rezultātus, tādēļ mēs veicinām sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, balstoties uz abpusēju cieņu un ņemot vērā dažādus viedokļus, koncentrējoties uz visas Krka grupas vērtības palielināšanu. 

Izcilība

Iedarbīgi, kvalitatīvi un droši medikamenti un citi produkti ir veids, kā mēs uzlabojam visu cilvēku dzīves kvalitāti. Mēs izstrādājam inovatīvus produktus un nodrošinām to pieejamību.

Mūsu veiktā izpēte un attīstība un mūsu sadarbība ar medicīnas nozares un uzņēmējdarbības partneriem palīdz uzlabot mūsu zināšanas farmācijas jomā un veicināt kvalitatīvu zāļu izstrādi.

Mēs esam apņēmušies sniegt godīgu, visaptverošu un savlaicīgu informāciju par mūsu produktiem.

Mēs rūpīgi aizsargājam visu informāciju par Krka, mūsu uzņēmējdarbības partneriem un trešajām pusēm, kas nonāk mūsu rīcībā mūsu darba ietvaros.

Visi darbinieku un trešo personu dati tiek apstrādāti pārskatāmā veidā un saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem.

Pārvaldības integritāte 

Vadība ar savu darbu un pārvaldības stilu rāda būtisku piemēru, tādēļ mūsu vadītāji ir cilvēki, kuri iemieso Krka pamatvērtības. Viņu labais piemērs iedrošina pārējos darbiniekus, tādējādi stiprinot visa uzņēmuma integritāti. Galvenais atbilstības speciālists ir atbildīgā amatpersona par uzņēmuma atbilstību augstākajā līmenī.

Mūsu augstākā līmeņa vadītāji ir atbildīgi par uzņēmuma datu aizsardzības atbilstību un viņiem pakļauto uzņēmuma nodaļu atbilstību. Viņiem jānodrošina, ka visi darbinieki ir informēti par visiem noteikumiem, vadlīnijām un standartiem, kas tiem jāievēro. Darbinieki tiek regulāri izglītoti un apmācīti, viņi ir informēti par neatbilstošas rīcības sekām.

Uzņēmuma integritāte

Krka tiek ievērots absolūtas neiecietības princips attiecībā uz jebkāda veida krāpšanu, ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgām tirgus praksēm. Galvenais datu aizsardzības atbilstības speciālists uzrauga noteikumu ievērošanu un pārvalda efektīvu izpratnes veicināšanas un neatbilstošas rīcības novēršanas sistēmu.

Mūsu pamatprincips ir tas, ka visi lēmumi tiek pieņemti Krka  interešu nolūkos pēc labākās sirdsapziņas, tādēļ mums jāizvairās no situācijām, kur varētu rasties iespaids, ka šādi lēmumi tiek pieņemti mūsu personīgajās interesēs, nevis Krka interesēs.

Attiecības starp farmācijas nozari un medicīnas jomu ir balstītas un stingriem ētikas standartiem, noteikumiem un vadlīnijām, kas jāņem vērā mūsu uzņēmējdarbībā.

Mēs ievērojam normatīvos aktus, kas reglamentē konkurenci, un nekādā veidā neierobežojam vai neizkropļojam konkurenci.

No uzņēmējdarbības attiecībām izrietoši neatbilstošas rīcības riski tiek mazināti, regulāri pārbaudot mūsu klientus, piegādātājus un citus uzņēmējdarbības partnerus. Tādējādi mēs varam novērst iespējamo kaitējumu Krka reputācijai un uzņēmējdarbības zaudējumiem.

Sociālā atbildība

Mēs praktizējam sociālo atbildību, atbalstot dažādas aktivitātes vidē, kurā mēs dzīvojam. Mēs piedalāmies humānās palīdzības pasākumos un piedalāmies pasākumos, kas veicina zinātnes, izglītības un kultūras sasniegumus un palīdz aizsargāt mūsu dabisko vidi.

Mēs rūpējamies par apkārtējo vidi un ievērojam vides aizsardzības noteikumus, kā arī īstenojam sadarbību šaurākā un plašākā vietējā kopienā.

Izpratne

Tikai nodrošinot uzņēmuma atbilstību, mēs varam sasniegt izcilus darba rezultātus, stiprināt mūsu produktu lietotāju apmierinātību un tādējādi veidot viņu uzticību Krka.

Mēs raugāmies nākotnē ar optimismu un uzticamies Krka misijai, zināšanām, pieredzei un darbiniekiem. Mēs vēlamies, lai Krka tiktu atpazīts visā pasaulē kā uzņēmums ar skaidru vīziju, izcilu kvalitāti, vērtībām un atbildīgu uzņēmējdarbību.