Galvenais atbilstības speciālists

Galvenais atbilstības speciālists ir atbildīgs par nepārtrauktu uzņēmuma atbilstības risku novērtējumu un uzņēmējdarbības procesu koordināciju. Galvenais atbilstības speciālists ierosina un ievieš efektīvu iekšējās kontroles sistēmu un rūpējas par informēšanu, apmācību un konsultācijām attiecībā uz uzņēmējdarbības integritātes stiprināšanu. Galvenais atbilstības speciālists izskata ziņojumus par nepiemērotu rīcību un piemērojamo noteikumu, iekšējās kārtības noteikumu un ētikas principu pārkāpumiem. Galvenais atbilstības speicālists ir atbildīgs par ziņošanu uzņēmuma vadībai par Krka uzņēmuma atbilstību.

Ziņošana par nepiemērotu rīcību

Jebkurš Krka darbinieks un trešā puse var ziņot par aizdomām par krāpšanu.

Ja Krka darbinieks atklāj jebkādas darbības, kas liecina par iespējamu krāpšanu, darbiniekam jāinformē savs vadītājs. Ja iespējamās krāpšanas raksturs vai tās apstākļi neļauj informēt tiešo vadītāju, darbiniekam jāinformē Juridiskās nodaļas vadītājs, Riska vadības un uzņēmuma atbilstības nodaļas vadītājs vai Galvenais atbilstības speciālists. Aizdomas par krāpšanu var ziņot anonīmi. E-pasta adrese, uz kuru var nosūtīt ziņojumu par iespējamo krāpšanu ir compliance.officer@krka.biz.

Ja ziņotājs nevēlas palikt anonīms, ziņojumu var iesniegt pa tālruni. Darbinieki var zvanīt šādām personām:

  • Galvenais atbilstības speciālists +386 7 331 26 00,
  • Juridiskās nodaļas vadītājs +386 7 331 95 95,

Krka apņemas izturēties pret ziņotāja datiem konfidenciāli, profesionāli un ievērojot pienācīgu rūpību, kā arī pienācīgi aizsargāt ziņotāju pret jebkādiem represīviem pasākumiem.