Datu subjektu tiesības

Pilnvarotā persona

Krka nozīmētais Datu aizsardzības speciālists (DAS), kurš ir atbildīgs par personas datu aizsardzību. Papildus citiem GDPR noteiktajiem uzdevumiem, viens no DAS galvenajiem pienākumiem ir izveidot un īstenot konkrētas procedūras un kontrolēt Krka īstenotās procedūras, lai izmantotu datu subjektu tiesības.

Kontaktinformācija
SIA KRKA LATVIA
Vienības gatve 109
1058 Rīga
LATVIJA
Janis Adams

E-pasts  dataprotection.officer.lv@krka.biz

Datu subjektu tiesības

Jūs varat personīgi iesniegt pieprasījumu (datu piekļuvei, rektifikācijai, personīgās piekrišanas dzēšanai un izņemšanai, apstrādes ierobežojumiem un iebildumiem pret apstrādi) vai arī apliecinātu dokumentu kā pierādījumu tam, ka pareizā persona izmanto savas tiesības.

Personas datu aizsardzība pret neatļautu apspriešanu un personas datu pareizuma nodrošināšana ir viens no galvenajiem GDPR mērķiem, tādēļ datu subjektiem jāakceptē Krka identifikācijas prasības. Pretējā gadījumā ikviens varētu pieprasīt jebkura cilvēka personas datu kopiju vai labojumu un tas varētu radīt neatļautu personas datu izpaušanu vai nepareizu personas datu izmantošanu. 

Gadījumos, kur datu subjekti sniedz piekrišanu pēc pieprasījuma iesniegšanas elektroniskā veidā, šādas piekrišanas atsaukšana ir iespējama un šādu datu subjektu identitāte tiks apstiprināta, izmantojot e-pasta apstiprinājumu.

Mēs izskatīsim katru datu subjektu iesniegto pieprasījumu un veiksim atbilstošās darbības vai informēsim datu subjektu, ka tas nav iespējams, norādot iemeslu.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.