Personas datu apstrādes ieraksti

Krka identificēja visas datu apstrādes sistēmas, kas satur datu subjektu personas datus.

Atsevišķas personas datu apstrādes sistēmas (t.i., apstrādes ieraksta) apraksts ietver šādus aspektus:

 • Personas datu apstrādes juridiskais pamats;
 • Datu subjektu, uz kuriem attiecas personas dati, kategorija;
 • Personas datu kategorijas apstrādes sistēmā;
 • Apstrādes mērķis;
 • Personas datu uzglabāšanas ilgums;
 • Apstrādes sistēmā iekļauto personas datu kategoriju saņēmēju kategorijas;
 • Vai personas dati tiek nosūtīti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, uz kurieni, kam un kāds ir šādas nosūtīšanas juridiskais pamatojums;
 • Vispārējs personas datu aizsardzības apraksts:
  - Apstrādes sistēmu fiziskās formas un telpas, kurās atrodas personas dati to apstrādes sistēmās;
  - Personas datu pārsūtīšana starp apstrādes sistēmām (saskarnes);
  - Apstrādes sistēmu īpašnieki un personas ar darba staciju lietotāju tiesībām, kam ir piekļuve šiem datiem;
  - Personas datu apstrādātāji uz līguma pamata;
  - datu pārsūtīšanas ieraksti;
  - Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu apraksts.