Vides aizsardzība

Vides aizsardzība ir būtisks Krka uzņēmējdarbības stratēģijas aspekts. Mēs labi zinām, ka esam daļa no plašas sociālās kopienas, kas mums ļauj veiksmīgi darboties. Tā kā mūsu darbs skar cilvēkus, kopienu un dabisko vidi, mēs cenšamies mazināt savu ietekmi uz vidi un rūpēties par tīru un veselīgu dzīves vidi darbiniekiem un plašākai sabiedrībai. Vides ilgtspēja kļūst aizvien svarīgāka mūsu klientiem, mūsu darbiniekiem un sabiedrībai kopumā, tāpēc esam iekļāvuši šo jautājumu Krka ikdienas darbā. Mēs strādājam saskaņā ar vides vadības sistēmu ISO 14001, kas tika ieviesta 2001. gadā.

Īstenojot holistisku pieeju vides aizsardzībai, mēs vēlamies panākt, lai visi darbinieki pret vidi attiektos pozitīvi un atbildīgi. Darba veikšanā tiek ievēroti vides aizsardzības principi.

Mūsu vides politikā skaidri definēti mūsu pienākumi pret dabisko vidi, un tie ir šādi:

 • iekļaut informētību par vidi mūsu attīstības stratēģijā un individuālos investīciju projektos un tādējādi iespējami lielākā mērā mazināt negatīvo ietekmi uz vidi;
 • samazināt emisijas, izmantojot visas pieejamās tehnoloģijas;
 • samazināt ārkārtēju situāciju rašanās risku un uzlabot šādos gadījumos veicamos pasākumus;
 • racionāli izmantot enerģijas avotus un mazināt atkritumus;
 • tehnoloģiskajos procesos izmantotās kaitīgās vielas aizvietot ar mazāk kaitīgām;
 • palielināt darbinieku informētību par vidi, izglītojot un apmācot viņus un veicinot viņos apzinātu attieksmi pret vidi;
 • informēt darbiniekus un sabiedrību par pašreizējo stāvokli un ar vidi saistītajiem sasniegumiem;
 • pastāvīgi sekot un izvērtēt spēkā esošos normatīvos aktus un arī jaunos tiesību aktus un vadlīnijas farmaceitiskajā industrijā;
 • uzstādīt sistemātiskus ar vidi saistītus mērķus un veidot programmas, lai uzlabotu pašreizējo apkārtējās vides stāvokli.

Ar vidi saistītie sasniegumi 2015. gadā

 • Sākta mūsdienīgas ūdens attīrīšanas sistēmas izmantošana farmaceitiskā ūdens un enerģijas padevei;
 • vairāk nekā par 25% samazināta upju ūdens izmantošana enerģijai;
 • ražotņu attīrīšanas iekārtās ieviesta notekūdeņu aerobās stabilizēšanas sistēma;
 • no attīrīšanas iekārtām ienākošo notekūdeņu daudzuma samazināšana par 462 t jeb 21%;
 • atkritumu izgāztuvēs apglabājamo atkritumu samazināšana par 5%;
 • tvaika boilera nomaiņa Ločnā;
 • sausā gaisa sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija Notol rūpnīcā;
 • enerģijas monitorēšanas un mērķēšanas (M&M) sistēmas uzlabošana;
 • degvielas patēriņa transporta vajadzībām samazināšana par 2,6%.