Kvalitāte

Nozīmīga Krka stratēģija ir augstas produktu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana un būtiskāko procesu nepārtraukta uzlabošana. Krka sistemātiskā pieeja ir vērsta uz to, lai tiktu pārsniegtas klientu prasības un sasniegti darbības mērķi.

Integrētā pārvaldības sistēma (IPS)

Kopš pirmsākumiem Krka stratēģija ir bijusi drošu un efektīvu augstas kvalitātes zāļu ražošana. Krka izmanto novatorisku pieeju ražošanā un ievēro labu praksi, kas pilnveidota un izkopota līdz ar nozares attīstību. 1974. gadā uzņēmumā Krka pirmoreiz notika FDA (Pārtikas un zāļu administrācija) audits, un rezultāts bija veiksmīgs. Krka turpināja uzlabot savu labo ražošanas praksi (good manufacturing practice, GMP) un citas labās prakses (GXP), lai vēl vairāk uzlabotu kvalitātes vadības sistēmu, kas visbeidzot izvērtusies integrētajā pārvaldības sistēmā (IPS). Sistēmā pakāpeniski iekļauta ISO 9001, Responsible Care (RC), ISO 14001, HACCP, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 un Medicīnas preču direktīva (Medical Device Directive,  MDD). Nevainojama IPS darbība ir bijusi iespējama, pateicoties pastāvīgi uzlabotajai centralizētajai dokumentu pārvaldības sistēmai, kas Krka tika ieviesta 1993. gadā. Katras sistēmas un IPS kopumā uzticamību apliecina ārējas neatkarīgas institūcijas izsniegtie sertifikāti. Pateicoties šai pieejai, uzņēmums Krka bauda arvien lielāku uzticēšanos no partneru puses.

Mūsu apņēmīgu standartu, vadlīniju un PDCA (Plan-Do-Check-Act) pieejas ievērošana rada pastāvīgus uzlabojumus. Tie ir progresa virzītājspēks un nepārtraukti uzlabo visus uzņēmuma darbības aspektus. Procesu pārvaldības sistēma aptver ikvienu soli no klientu pieprasījuma, ietverot mārketingu, pētniecību un attīstību, produktu piegādes un tirdzniecību un beidzot ar klientu apmierinātības vērtēšanu.

Kvalitātes sistēma

GMP (good management practice; labas pārvaldības prakse) sistēma bija Krka pirmā kvalitātes sistēma un bāze visu pārējo pārvaldības sistēmu izveidei. Tai ir likumīgas prasības spēks, tāpēc tās prasību izpilde farmaceitiskajā ražošanā un zāļu tirdzniecībā ir būtiska.

Kvalitātes vadības sistēmas funkcionēšana tiek pārbaudīta iekšēji un ārēji. Tas nozīmē, ka mēs periodiski pārbaudām arī savu piegādātāju un partneru kvalitātes sistēmas. Par kvalitātes vadības sistēmas iekšējo uzraudzību pārliecinās iekšējos auditos, ko veic pieredzējusi iekšējo auditoru komanda.

Krka kvalitātes sistēmas atbilstību standartiem pārbauda un apstiprina arī ārējas organizācijas (vietējās un ārvalstu kompetentās iestādes, un to vērtē sertifikācijas organizācijas un Krka partneri).

Visu nozīmīgāko kvalitātes procesu funkcijas periodiski pārbauda arī kvalitātes komisija un uzņēmuma valde, kas kopīgi iesaka stratēģiskās vadlīnijas Krka attīstības stratēģijas īstenošanai.

Kvalitātes politika

Krka valde ir apstiprinājusi kvalitātes politiku saskaņā ar stratēģiskajiem mērķiem. Visi Krka darbinieki ir informēti par šo politiku, un tā ir arī pieejama visām ieinteresētajām pusēm. Tā tiek regulāri pārskatīta un papildināta.

Kvalitātes politika ietver šādas apņemšanās:

  • uzlabot un pastāvīgi papildināt kvalitātes vadības sistēmu;
  • monitorēt procesu, produktu un pakalpojumu kvalitāti, nosakot izmērāmus periodiskus mērķus un pastāvīgi tiecoties pēc to uzlabojuma;
  • uzlabot produktus un pakalpojumus saskaņā ar klientu cerībām un prasībām un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas piemērojamas zālēm;
  • nodrošināt šīs politikas īstenošanai nepieciešamos resursus;
  • darbinieku, piegādātāju, partneru un klientu (attiecībā uz individuālu interešu grupu prasībām) informētības palielināšana un informēšana par kvalitātes vadības sistēmas izmaiņām un jauninājumiem, kā arī par produktiem un pakalpojumiem;
  • iesaistīt darbiniekus apmācību programmās un papildināt viņu zināšanas, motivējot viņus labam sniegumam darbā;
  • nodrošināt arodveselību un darba drošību, kā arī veselīgu darba vidi;
  • īstenot Krka kvalitātes politiku filiālēs un pārstāvniecībās saskaņā ar Krka grupas kvalitātes politiku.

Biznesa izcilība

Viens no Krka galvenajiem mērķiem ir sasniegt izcilību visās uzņēmuma darbības jomās, tāpēc IPS uzlabota atbilstoši EFQM izcilības modelim, ko izstrādājis Eiropas Kvalitātes vadības fonds.

Sertifikāti (angļu valodā)