Pētniecība un attīstība

Uzņēmumā Krka mēs izstrādājam novatoriskas patentbrīvās zāles, tas ir, patentbrīvās zāles ar pievienoto vērtību - tās ir mūsu pašu zināšanu rezultāts, un tas mūsu produktiem sniedz būtiskas priekšrocības vēl daudzu gadu garumā pēc ienākšanas tirgū. Visas mūsu zāles ir kvalitatīvas, efektīvas un drošas. Mūsu produkti tirgū tiek piedāvāti ar mūsu pašu zīmoliem.

Pētniecībai un attīstībai ir svarīga nozīme Krka konkurētspējas konsolidācijā un attīstībā par vienu no Eiropas vadošajiem patentbrīvo zāļu ražotājiem.

Krka pētniecības un attīstības pamata mērķi joprojām ir tehnoloģiju attīstība farmaceitiski aktīvo vielu un zāļu formu ražošanai,  kā arī visu nepieciešamo pārbaužu un pētījumu veikšana, lai saņemtu recepšu un bezrecepšu zāļu, kā arī veterināro zāļu reģistrācijas apliecības. Mēs arī palielinām cilvēkresursus un modernizējam telpas un aprīkojumu.

Krka vadošā uzņēmuma un tā filiāļu darbība tiek koordinēta Krka grupā. Tas ietver visa uzņēmumu portfeļa ņemšanu vērā un individuālo tirgu, kuros tie darbojas, specifiku, kā arī jaunu tirdzniecības iespēju pavēršanu tiem.

Produktu klāsts pastāvīgi tiek papildināts ar jaunām zālēm, ko radījušas mūsu pētniecības un attīstības komandas. Jaunās zāles tiek ražotas no zināmām aktīvajām vielām, izmantojot progresīvas metodes, jaunākās tehnoloģiskās procedūras un novatoriskus risinājumus. Mūsu patentbrīvo zāļu sastāvā parasti ir mūsu pašu biosintēzes un ķīmiskajos procesos iegūtas sastāvdaļas. Tas ir tāpēc, ka mēs aktīvi fokusējamies uz investēšanu zināšanās, modernā aprīkojumā un pētniecībā un attīstībā, kā arī ražošanas kapacitātē.

Efektīvs darbs ar reģistrācijas apliecību iegūšanu pieprasa optimālu procedūru izmantošanu nacionālo un Eiropas tiesību aktu ietvaros. Reģistrācijas procesā maksimāli efektīvi tiek izmantota arī pagātnes pieredze. Mēs arī pastāvīgi vadām nacionālās reģistrācijas procedūras. Efektīva produktu attīstība un progresīva jauno produktu reģistrācijas dokumentācijas gatavošana ir būtiski svarīga daļa, lai nodrošinātu pietiekamu skaitu jaunu produktu reģistrāciju nākotnē. Radošās un novatoriskās pieejas un - galvenokārt - pētniecības un attīstības komandas intensīvā darba rezultāts ir dokumentu iesniegšana vairāku jaunu produktu reģistrācijai.

Krka Pētniecības un attīstības nodaļas rīcībā ir vitāli svarīga pētniecības un attīstības infrastruktūra aktīvo vielu izstrādei, kas ir viens no tās galvenajiem pienākumiem. Mēs esam atklājuši jaunas ķīmiskās izstrādes laboratorijas, kas kļuvušas par mūsu sintēzes un analītikas zināšanu centru, un tās ir ar produktiem saistītās pētniecības neatņemama sastāvdaļa visa procesa garumā - no ķīmiskās sintēzes teorētiskajiem pētījumiem līdz jaunu sintēzes tehnoloģiju ieviešanai ražošanas procesos.

Uzņēmumā Krka mēs respektējam citu intelektuālā īpašuma tiesības un aizsargājam savējās. Nozīmīgākajās jomās mēs aizsargājam mūsu darba rezultātus ar patentiem. Uzņēmums piedāvā savus produktus tirgū ar pašam piederošiem ar prečzīmēm aizsargātiem zīmoliem, kas vēl vairāk palielina Krka produktu pievienoto vērtību.